Page 9 - การรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ 2519
P. 9

ข้อ 32. บุคคลตามความในข้อ 5.1.1 ถึงข้อ 5.1.7 ซึ่งไดพิจารณาตามข้อ 35 และ
          ได้จัดส่งไปที่อื่นนอกสายการแพทย์กองทัพบก โดยมีหลักฐานการรับส่งคนไข้ให้เบิกจ่ายเงินได้
          ดังนี้.-

             32.1 เงินค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษา ให้ ผบ.หน่วย ตั้งแต่ ผบ.พัน ขึ้นไป

         ตั้งกรรมการที่เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรไม่ น้อยกว่า 2 นาย ประกอบด้วยนายทหารเหล่าแพทย์ 1
                              จนท.รักษาพยาบาลอาวุโสของหน่วย
         นาย เว้นแต่กรณีที่ไม่มีนายทหารเหล่าแพทย์ ให้ใช้
         ทําการตรวจสอบราคาต่าง ๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ แล้วรายงานเสนอ จก.พบ.พิจารณา และอนุมัติ

         จ่ายเงินตามความเหมาะสมจาก งป.ของ พบ. ในปีนั้น ไม่เกินจํานวนที่หน่วยรักษาพยาบาลนั้น


         เรียกเก็บถ้ารายง านช้าเกินกว่า 6 เดือน เจ้ากรมแพทย์ทหารบกมีสิทธิไม่อนุมัติจ่ายเงินได้

             32.2 เงินค่าอาหาร ให้ ผบ.หน่วย ตั้งแต่ ผบ.พัน ขึ้นไปของหน่ว ยที่ส่งคนไข้ตกลงกับ

         จนท.ของ หน่วยรักษาพยาบาลนั้น คิดจ่ายให้ตามอัตราคาอาหารของคนไข้ ตามจํานวน
         ที่ทางราชการกําหนด ไว้

             ในกรณีที่คนไข้นั้นมีสิทธิ์เบิกค ่ารักษาพยาบาลได้ ตามระเบียบการช่วยเหลือของทาง
         ราชการก็ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนั้น


         ข้อ 33. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษา ซึ่งเรียกเก็บจากคนไข้ ให้ถือปฏิบัติตาม
         ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับของสถานพยาบาล
                                   กองการศกึ ษา โรงเรยี นเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
                                       จดทำ E-Book โดย พ.ท.ประจวบ วนตา
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14