Page 8 - การรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ 2519
P. 8

ตอนที่  5

                             การเงิน
         ข้อ 26. ผู้ที่ทางการยกเว้นไม่ต่องเสียค่ายา ค่าเวชภัณฑ และค่าตรวจรักษาพิเศษ ได้แก่ บุคคล ดังนี้.-

             26.1  บุคคลตามความในข้อ 5.1.1 ถึง ข้อ 5.1.4
             26.2 บุคคลตามความในข้อ 5.1.5 ถึงข้อ 5.1.7 ซง่ึ ปวยเจ็บเนื่องจาก ปฏิบัติราชการในหนาที่
             26.3  บุคคลอนาถา

         ข้อ 27. บุคคลตามความในข้อ 5.1.5 ถึงข้อ 5.1.7 ซึ่งไม่อยู่ในกรณียกเว้นตามความ ในข้อ 26.2
         กับบุคคลตามความในข้อ 5.1.8  จะต้องเสียค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษา พิเศษเฉพาะ
         บางรายการตามที่กองทัพบกกําหนดขึ้นเท่านั้น
         ข้อ 28.  ให้หน่วยรักษาพยาบาลเบิกเงินค่าอาหารคนไข้ในตามที่ทางราชการได้กําหนดไว้ดังนี้.-

             28.1  บุคคลตามความในข้อ 5.1.1 และข้อ 5.1.2 ให้เบิกจากงบประมาณ
         คาอาหารทหารปวยของกองทัพบก
             28.2  บุคคลตามความในข้อ 5.1.3 และ ข้อ 5.1.9 ให้เบิกจากงบประมาณ ที่ได้จัดสรร
         เพื่อกิจการนั้น ๆ

             28.3  บุคคลอนาถาหรือบุคคลตามความในข้อ 5.1.4 ที่ไม่มีสิทธิเบิกคา รักษาพยาบาล
         ได้ตามระเบียบการช่วยเหลือของทางราชการ ให้เบิกจากเงินอุดหนุน เงินบํารุง
         หรือเงินรายรับของสถานพยาบาลหน่วยรักษาพยาบาลนั้น
             28.4  บุคคลที่ไดรับสิทธิตามที่ทางราชการกําหนด ให้เบิกจากงบประมาณที่ได้
         จัดสรรเพื่อกิจการนั้น ๆ

             คนไข้นอกจากนี้ต้องเสียค่าอาหารตามอัตราที่หน่วยรักษาพยาบาลนั้นได้กําหนดไว้ใน
         กรณีที่คนไข้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบการช่วยเหลือของทางราชการ  ก็ให้ถือ
         ปฏิบัติตามระเบียบนั้น

         ข้อ 29. ให้หน่วยรักษาพยาบาลที่ส่งคนไข้ งดเบิกค่าอาหารคนไข้ของผูนั้นตั้งแต่วันที่
         ออกจากหน่วยส่งทั้งนี้ให้บันทึกไว้ในใบส่งคนไข้ด้วย และให้หน่วยรักษาพยาบาลที่รับคนไข้เริ่ม
         เบิกค่าอาหารคนไข้ตั้งแต่วันที่คนไข้นั้นถึงหน่วยรับ

         ข้อ 30. บุคคลในวงการของกระทรวงกลาโหม เว้นบุคคลในสังกัดกองทัพบกที่เขามารับ
         การรักษาพยาบาลในหน่วยรักษาพยาบาลของกองทัพบก ให้หน่วยรักษาพยาบาลของกองทัพบก
         นั้นแจงหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยส่งเบิกค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจรักษาและค่าอาหารคนไข้ ให้แก่
         หน่วยรักษาพยาบาลนั้น ๆ เว้นแต่ทางราชการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น

         ข้อ 31. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ และครอบครัว ผู้ที่ไปปฏิบัติราชการ สงคราม
         และครอบครัว ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตในราชการสงครามหรือการปราบปรามจราจล และ ผูที่ได้รับ
         พระราชทานเหรียญราชการชายแดน หรือเหรียญอื่นใดตามที่ทางราชการกําหนดให้ได้รับสิทธิใน
         การรักษาพยาบาลดังต่อไปนี้.-

             31.1 คนไข้นอกไม่ต้องเสียค่ายา  ค่าเวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาพิเศษ
             31.2 คนไข้ใน  ไม่ต้องเสียค่ายา ค่าเวชภัณฑ์  และค่าตรวจรักษาพิเศษ รวมทั้งค่า
         อาหารคนไข้ และค่าบํารุงเตียงในอัตราคนไข้สามัญ


                                  กองการศกึ ษา โรงเรยี นเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
                                       จดทำ E-Book โดย พ.ท.ประจวบ วนตา
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13