Page 7 - การรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ 2519
P. 7

เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน เมื่อไมม่ ีผู้มารับศพก็ให้รอไว้จนครบ 24 ชม. แลว้ ส่งเกบ็ ยังสุสาน และรายงาน
         ให้หน่วยเหนือทราบเพื่อสั่งการต่อไป

         ขอ้ 24.  กรรมวิธีในการจําหน่ายผทู้ ี่สิ้นสุดในการรักษาพยาบาล
             24.1  รายที่มิได้รับไว้ป่วยภายใน
                24.1.1  ถา้ มีหลักฐานการส่งป่วยให้แพทย์ผู้รักษา ทําการบันทึกใบส่งตัวทั้งตัวจริงและคู่ฉบับ
         หรือสําเนาตามรายการในแบบใบส่งคนไข้ ในส่วนของผู้ส่งกลับเพื่อ แจ้ง ให้ตน้ สังกัดทราบ

                24.2.2 ถา้ ไม่มีหลักฐานการส่งป่วย ให้หน่วยที่ทําการตรวจรักษาทําหลักฐานการส่งมอบคนไข้
         และบันทึกรายการเกี่ยวกับโรค และการรักษาส่งใหห้ น่วยต้นสังกัดทราบเฉพาะรายที่เห็นสมควร

             24.2 รายที่รับไว้ภายในแล้วส่งรักษาต่อหรือส่งที่พักฟนื้
                      น่วยต้นสังกัดและหน่วยที่นําคนไขส้ ่งทราบโดยด่วน  ว่าได้ส่งใคร สังกัดใด
                24.2.1 แจ้งใหห้

         ไปที่ไหน เมื่อใด เพื่ออะไร
                24.2.2 นําคนไขส้ ่งยังหนวยที่จะส่งขั้นต่อไปพร้อมดว้ ยเอกสาร ดังนี้.-
                   24.2.2.1  ใบส่งคนไข้ตามข้อ 17

                   24.2.2.2 สําเนาสรุปผลการป่วยเจ็บและการ รักษาพยาบาลที่หน่วยทําใหม่
         และที่หน่วยเดิมส่งมา


             24.3 รายที่รับไว้ภายในแล้วส่งกลับหน่วยต้นสังกัด
                24.3.1  แจ้งใหห้ น่วยต้นสังกัดทราบโดยด่วนว่าส่งใคร สังกัดใด กลับเมื่อใด โดยทางใด

         และให้พักภายหลังการป่วยเจ็บหรือไม่ นานเทา่ ใด
                24.3.2  ให้ส่งตัวกลับหน่วยรักษาพยาบาลของต้นสังกัดพร้อมดว้ ยเอกสาร คือ

                   24.3.2.1 ใบส ่งคนไข้ตามข้อ 17
                   24.3.2.2 สําเนาใบสรุปผลการป่วยเจ็บและการรักษาพยาบาล

                   24.3.2.3  ใบสําคัญความเห็นแพทย์ ถา้ ต้องใหล้ าพักภายหลังการป่วยเจ็บต่อ

                24.3.3 ถา้ หน่วยที่ส่งไปนั้นมิใช่หน่วยต้นสังกัดของคนไข้ ก็ตอ้ งแจ้งใหห้  น่วยที่นําส่ง

         นั้นทราบด้วย พร้อมกับสําเนาใบสรุปผลการป่วยเจ็บและการรักษาพยาบาล
         ขอ้ 25. หน่วยรับแจ้งการจําหน่ายคนไข้

             25.1 หน่วยรักษาพยาบาลของต้นสังกัด เมื่อทราบและรับเอกสารตามข้อ24.3 ให้ตอบรับให้

         หน่วยส่งทราบถ้าหน่วยจําหน่ายไปส่งเองหรือหน่วยรับมาเองก็เซ็นชื่อใน เอกสารส่งมอบตัวเท่านั้น


             25.2  หน่วยที่นําส่งคนไข้ทราบ และสําเนาเอกสารไว้กับเรื่องเดิมของคนไข้ และ ส่งเอกสาร
         ที่รับมานั้นให้หน่วยที่ส่งคนไข้ด้วย
                                     กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
                                         จัดทำ E-Book โดย พ.ท.ประจวบ วันตา
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12