Page 6 - การรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ 2519
P. 6

สังกัดของคนไข้ทราบ ส่วนคนอื่น ๆ นอกจากนี้แล้วหากไม่ขัดข้องด้วยสถานที่ก็ให้รับไว้ได้
             20.3 หากเห็นว่าป่วยเจ็บเกินขีดความสามารถ ให้นําคนไข้ส่งไปรับการรักษาพยาบาล
         ยังหน่วยรักษาพยาบาลที่สามารถรักษาพยาบาลได้ตามลําดับสายการส่งกลับ แต่ถ้าเห็นว่าการ

         ป่วยเจ็บนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ควรส่งไปรับการรักษาพยาบาลที่อื่น  ซึ่งสามารถจะให้การรักษาพยาบาล
         ตามประเภทโรคหรือการป่วยเจ็บได้ จะส่งไปรับการรักษาที่อื่นก็ได้
         ข้อ 21.  เมื่อหน่วยที่รับคนไข้ไว้ตรวจรักษาดําเนินการไปอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วให้แจ้ง
         หน่วยตนสังกัดของคนไข้ทราบด้วย เฉพาะที่เห็นสมควร
         ข้อ 22. คนไข้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือคําสั่งของ
         หน่วยรักษาพยาบาลนั้น ๆ


                             ตอนที่  4
                      การปฏิบัติภายหลังการรักษาพยาบาล

         ข้อ 23. เมื่อการรักษาพยาบาลได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้หน่วยรักษาพยาบาลดําเนินการแก่คนไข้
         ที่เป็นบุคคลตามความในข้อ 5.1.1 ถึงข้อ 5.1.7 ดังนี้.-

             23.1  ถ้าหายป่วยเป็นปกติสามารถปฏิบัติราชการได้ให้ส่งกลับต้นสังกัดเพื่อปฏิบัติราชการ

             23.2  ถ้าทุเลาขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องดูแลภายหลังการรักษาพยาบาลให้ส่งกลับต้นสังกัดเพื่อให้
         ลาไปพักผ่อนให้ร่างกายเข้าสู่สภาพปกติตามระยะเวลาที่แพทย์ได้แนะนำไว้

             23.3 ถ้าทุเลาขึ้นแต่ยังจะต้องดูแลภายหลังการรักษาพยาบาลจนกว่าจะหายเป็นปกติให้ส่งไปยัง
         สถานพักฟื้น

             23.4 ถ้าไม่อาจรักษาให้หายเป็นปกติได้ถึงแม้จะได้ให้การรักษาพยาบาลด้วยวิธีอันทันสมัยที่สุด

         ตามหลักวิทยาการแล้วให้ปฏิบัติดังนี้
                23.4.1 ถ้าการปวยเจ็บนั้นไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ตดิ ต่อง่าย และคนไข้
         ยังสามารถปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ดําเนินการส่งกลับต้นสังกัดเพื่อปฏิบัติราชการ หรือให้พักผ่อน
         ภายหลังการรักษาพยาบาล หรือส่งสถานพักฟื้นแล้วแต่กรณ ี

                23.4.2  ถ้าไม่สามารถส่งกลับเข้ารับราชการได้ตามข้อ 23.5.1 ก็แจ้ง ให้หน่วย
         ต้นสังกัดทราบพร้อมด้วยใบสําคัญความเห็นแพทย์ หรือถ้าจะต้องปลดพิการก็ให้ ดําเนินการ
         ตามระเบียบแบบแผนหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหมแล้วแจ้งให้หน่วยต้นสังกัดทราบ พร้อมด้วย
         ใบสําคัญสําหรับคนพิการทุพพลภาพ

             23.5  บุคคลตามความในข้อ 5.1.1 ถึงข้อ 5.1.7 หากเกิดป่วยเจ็บเนื่องจาก
         การปฏิบัติราชการในหน้าที่ และในระหว่างการรักษาพยาบาลนั้นต้องปลดออกจากประจําการตาม
         กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรืออกจากการเป็นนักเรียนทหาร หรือหมดเขตกําหนดการ

         เข้ารับการเรียกพล หรือระดมพล หรือจบภาคการฝึกราชการสนาม หรือออกจากประจําการหรือ
         ออกจากงานแล้วแต่กรณี และยังไม่หายป่วยเจ็บ กใ็ ห้สถานพยาบาลนั้นรับตัวไว้รักษาพยาบาล
         จนกว่าจะหายหรือไม่มีทางจะรักษาต่อไป ในระยะเวลาดังกล่าวนี้ให้ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลต่อไป เช่นเดิม

             23.6 ถ้าคนไข้ถึงแก่กรรม ให้หนวยที่มีคนไข้ถึงแก่กรรมรีบแจ้งใหหน่วยต้น สังกัด ญาติ
         และหน่วยที่นําส่งทราบ พร้อมทั้งส่งเอกสารต่าง ๆ คืนต้นสังกัดด้วย ถ้าแพทย์เห็นว่า ควรทําการผ่าศพ
         ตรวจเพื่อชันสูตรโรค ก็จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถึงแก่กรรมไว้ล่วงหน้าหรือจาก ญาติของผู้ถึงแก่กรรม


                                   กองการศกึ ษา โรงเรยี นเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
                                       จดทำ E-Book โดย พ.ท.ประจวบ วนตา
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11