Page 5 - การรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ 2519
P. 5

ข้อ 14. การพิจารณาส่งคนไข้ไปรับการรักษาพยาบาลที่อื่นตามข้อ 13 นั้น ให้พิจารณา
         ส่งคนไข้ไปยังสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ องค์การก่อนสถานพยาบาลของเอกชน
         ข้อ 15. เมื่อได้ส่งคนไข้ไปรับการรักษาพยาบาลที่อื่น  ให้ผู้ซง่ึ เป็น  ผบช.หรือ ผบ.หน่วย

         รักษาพยาบาลตามความในข้อ 13 ติดตามคอยดูผลการรักษาพยาบาลและสอบถามรายละเอียด ต่าง
         ๆ เท่าที่สามารถจะทําไ ด้
             หากคนไข้ไปขอรับการรักษาพยาบาลที่อื่นด้วยตนเองตามข้อ 11.1.2 หรือ ข้อ 11.2
         หรือบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่  ผบช.หรือ ผบ.หน่วย รักษาพยาบาลเป็นผู้นําส่ง ก็ให้คนไข้รีบติดต่อให้
         หน่วยต้นสังกัดและหน่วยรักษาพยาบาลของหน่วยต้นสังกัดทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้คอย
         ติดตามดูการรักษาพยาบาล และสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคต้น

         ข้อ 16. เมื่อทราบว่าคนไข้ไปรับการรักษาพยาบาลที่อื่นตามข้อ 13 และข้อ 15 แล้ว
         และแพทย์ผู้รักษาเห็นว่าพอที่จะให้กลับมารักษาพยาบาลในหนวยรักษาพยาบาลในหน่วย

         รักษาพยาบาลได้ก็ให้หน่วยตนสังกัดของคนไข้ หรือหน่วยรักษาพยาบาลที่ส่งป่วยนั้นรีบติดต่อ
         ขอรับตัวคนไข้กลับพร้อมทั้งขอรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการป่วยเจ็บ และการรักษาพยาบาล
         เท่าที่สถานพยาบาลนั้น   ๆ จะให้ได้แล้วนําคนไข้ส่งไปรับการรักษาพยาบาลยังหน่วย
         รักษาพยาบาลของกองทัพบกที่สามารถให้การรักษาพยาบาลได้ต่อไป

         ข้อ   17 ให้หน่วยที่ส่งคนไข้ไปรับการรักษาพยาบาลยังหน่วยรักษาพยาบาล  หรือ
         สถานพยาบาลนําหลักฐานการส่งมอบคนไข้ให้แก่หน่วยที่รับตัวคนไข้ ดังนี้.-
                                       "
             17.1 การส่งคนไข้  ระหว่างหน่วยรักษาพยาบาลด้วยกัน ให้ใช้ ใบส่งคนไข้" (ทบ.466-618)
             17.2 การส่งคนไข้ไปยังสถานพยาบาลของทางราชการ หรือองค์การให้ใช้  "แบบส่งคนไข้
         ไปรับการตรวจ หรือรักษาตอนอกหนวยรักษาพยาบาล ทบ."(ทบ.466-500)
             17.3 การส่งคนไข้ไปยังสถานพยาบาลนอกจากที่กล่าวในข้อ 17.1 และข้อ17.2 ให้ใช้"


         หนังสือราชการ " หรือแบบพิมพ์  ทบ.466-618 หรือแบบพิมพ์ ทบ.466-500 แล้วแต่จะเห็นสมควร
         ข้อ 18.  ในกรณีคนไข้มาขอรับการรักษาพยาบาลยังหนวยรักษาพยาบาลด้วยตนเองตามความในข้อ

         11.1.2 และข้อ 11.1.3 หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้แทนของหนวยต้นสังกัดนําส่ง
         ก็ให้คนไข้หรือผู้นําส่งแจ้งการป่วยเจ็บให้   จนท.ทะเบียนของหน่วยรักษาพยาบาล  บันทึกไว้ใน

         เอกสารการรับคนไข้   และให้หน่วยรักษาพยาบาลที่รับตัวคนไข้ไว้รีบแจ้งให้หน่วยต้นสังกัดทราบ
         เพื่อจัดการนําหลักฐานการส่งมอบคนไขต้ ามข้อ 17 โดยด่วน

                             ตอนที่  3

                       การปฏิบัติระหวา่ งการรักษาพยาบาล
         ขอ้  19.  เมื่อ จนท. ของหน่วยรักษาพยาบาลได้รับหลักฐานส่งมอบคนไข้  หรือได้รับแจ้ง
         การปว่ ยเจ็บแล้วให้กรอกรายการลงในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับคนไข้นอก แล้วนําคนไข้

         พร้อมทั้งบัตรคนไข้นอกส่งให้แพทยต์ รวจ
         ขอ้ 20.  เมื่อแพทย์ตรวจแล้วให้ปฏิบัติดังนี้.-

             20.1  ถา้ แพทย์เห็นว่าเป็นการป่วยเจ็บเพียงเล็กน้อยไมจ่ ําเป็นตอ้ งรับไว้
         รักษาพยาบาลภายในหน่วย ก็ให้แนะนําการปฏิบัติต่าง ๆ แกค่ นไข้ จ่ายยา หรือจัดการให้คนไข้
         ได้รับการรักษาพยาบาลเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามความจําเป็น
             20.2 ถา้ แพทย์เห็นว่าผู้ป่วยเจ็บมีความจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลใน

         หน่วยรักษาพยาบาลก็ให้ จนท. ทะเบียนรับตัวไว้รักษาพยาบาลในหน่วย แล้วแจ้งให้หน่วยตน                                  กองการศกึ ษา โรงเรยี นเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
                                      จดทำ E-Book โดย พ.ท.ประจวบ วนตา
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10