Page 3 - การรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ 2519
P. 3

4.11 การรักษาพยาบาล คือ  การปฏิบัติใด ๆ  ทางการแพทย์เพื่อมงุ่ หมายให้
          คนไขห้ ายเป็นปกติ หรือรอดชีวิต
                 4.12 การส่งกลับ คือ การส่งคนไข้ไปยังหน่วยรักษาพยาบาลอื่น การส่งกลับยัง
          หน่วยต้นสังกัด

         ขอ้ 5. ประเภทบุคคลที่รับการรักษาพยาบาล
             5.1  บุคคลในวงการกองทัพบก ได้แก่

             5.1.1  ทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติว่าดว้ ย การรับราชการทหาร
             5.1.2  นักเรียนทหาร
             5.1.3  บุคคลที่รบั การระดมพลเข้าฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลอง
          ความพรั่งพร้อมตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

             5.1.4 นักศึกษาวิชาทหารซึ่งป่วยเจ็บ ในระหว่างที่ทางราชการนําไปทําการฝึกราชการสนาม
             5.1.5  ขา้ ราชการประจําการ
             5.1.6  ลูกจ้างประจํา
             5.1.7  บุคคลที่กองทัพบกกําหนด

             5.1.8  ครอบครัว
            5.2  บุคคลอื่น ๆ ที่ป่วยเจ็บมาขอความช่วยเหลือ
         ขอ้ 6. ประเภทหน่วยรักษาพยาบาล

            หน่วยรักษาพยาบาลของกองทัพบกแบ่งเปน็ ประเภทต่าง ๆ ตามลําดับขีดความสามารถ
         และปริมาณงานของหน่วยตั้งแต่สูงสุดจนถึงต่ำสุด ดังนี้
            6.1  หน่วยรักษาพยาบาลทั้งคนไข้นอก และคนไข้ใน
              6.1.1  โรงพยาบาล

              6.1.2  กองพยาบาล
              6.1.3  หมวดพยาบาล
            6.2  หน่วยรักษาพยาบาลเฉพาะคนไข้นอก
              6.2.1 หน่วยตรวจโรค

              6.2.2 หมู่พยาบาล
         ข้อ7. หน่วยเสนารักษ์หรือหน่วยสายแพทยอื่นใด ที่ ทบ. หรือ พบ.เห็นชอบให้ดําเนินการรักษาพยาบาล
         ให้ถือว่าเป็นหน่วยรักษาพยาบาล ตามข้อ 6.1 หรือ 6.2 โดยอนุโลม

         ข้อ 8. ให้กรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้กําหนดประเภทหน่วยรักษาพยาบาลจํานวนเตียง
         และนโยบายการส่งกลับของหน่วยรักษาพยาบาล                                     กองการศกึ ษา โรงเรยี นเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
                                         จดทำ E-Book โดย พ.ท.ประจวบ วนตา
   1   2   3   4   5   6   7   8