Page 2 - การรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ 2519
P. 2

ระเบียบกองทัพบกวา่
                    ด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ  พ.ศ.2519


                               ตอนที่  1
                             กล่าวโดยทั่วไป
             ขอ้ 1. ความมุ่งหมาย

                 เพื่อให้การรักษาพยาบาล และการส่งกลับในเวลาปกติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         และอยู่ ในระเบียบเดียวกัน จึงกําหนดระเบียบนี้ขึ้นเป็นหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
              ข้อ 2. ให้เรียกระเบียบนี้ว้า " ระเบียบกองทัพบก ว้าด้วยการรักษาพยาบาล และการ

          ส้งกลับในเวลาปกติ พ.ศ.2519 "

             ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบและคําสั่งดังต่อไปนี้
                 3.1 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรักษาพยาบาล และการส่งกลับในเวลาปกติ

          พ.ศ.2512

                 3.2 บรรดาระเบียบหรือคําสั่งต่าง ๆ ของกองทัพบกที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
             ขอ้ 4. คําจํากัดความ
                 4.1 คนไข้ (ผู้ป่วยเจ็บ) คือ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือมีอาการผิดปกติ

          ทางร่างกาย หรือ จิตใจ หรือ อย่างหนึ่งอย่างใด


                 4.2 คนไข้นอก คือ คนไข้ที่ไปรับการตรวจรักษา แต่ไม่ได้รับไว้ในหน่วย

          รักษาพยาบาล


                 4.3  คนไขใ้ น   คือ คนไขท้ ี่ไปรับการตรวจรักษา และรับไว้ในหน่วยรักษาพยาบาล
                  4.4 ครอบครัว คือ ภริยา หรือสามี บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติ


          ภาวะแล้ว  แต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และบิดามารดาทั้งสองฝ่ายของ
          ข้าราชการประจํา หรือลูกจ้างประจํา
                 4.5 บุคคลอนาถา คือ บุคคลซึ่งผู้บังคับหน่วยรักษาพยาบาล หรือผู้ที่ผู้บังคับ

          หน่วยรักษาพยาบาลมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาว่า เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสีย

          ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

                 4.6 เจ้าหน้าที่ทะเบียน คือ เจ้าหน้าที่ที่ทํางานเกี่ยวกับทะเบียน และหลักฐานการรับส่งคนไข้

                 4.7 เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล คือ แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล
                  4.8 หน่วยรักษาพยาบาล คือ หน่วยที่ ทบ. หรือ พบ. เปน็ ผู้กําหนดให้มีหน้าที่รักษาพยาบาล

                 4.9 สถานพยาบาล คือ สถานที่ให้การรักษาพยาบาลนอกสายการแพทย์ ทบ. ได้แก่           สถานพยาบาลของทางราชการ หรือ องค์การ หรือ สถานพยาบาลเอกชน
                 4.10 การปฐมพยาบาล คือ การปฏิบัติการใด ๆ ในชั้นต้นเพื่อบรรเทาอาการ ของคนไข้
           หรือ ช่่วยให้คนไข้พ้นจากอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นจากการป่วยเจ็บ

                                       กองการศกึ ษา โรงเรยี นเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

                                       จัดทำ E-Book โดย พ.ท.ประจวบ วนั ตา
   1   2   3   4   5   6   7