Page 10 - การรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ 2519
P. 10

ตอนที่  6
                           การเคลื่อนย้าย


         ข้อ 34.  ผู้มีสิทธิได้รับการเคลื่อนย้ายจากหน่วยที่จัดการเคลื่อนย้าย คือ
             34.1 คนไข้ซง่ึ เป็นบุคคลตามความในข้อ 5.1.1 ถึงข้อ 5.1.7 ที่ทางราชการ
         ส่งป่วยหรือหายจากป่วย

             34.2 คนไข้ซง่ึ เป็นบุคคลตามความในข้อ 5.1.1 ถึงข้อ 5.1.7 ที่ป่วยเจ็บ
         เนื่องจากปฏิบัติราชการในหน้าที่  ซึ่งรื้อฟื้นจากการป่วยเจ็บ  กําลังกายยังไม่สมบูรณ์พอที่จะรับ
         ราชการได้  เมื่อแพทย์ทหารลงความเห็นว่าควรส่งไปพักฟื้นยังสถานพักฟื้นก็ให้สถานพยาบาล จัดส่งไป
         แต่ถ้าเห็นว่าควรส่งไปพักฟื้นยังภูมิลําเนาก็ให้หน่วยต้นสังกัดจัดส่งไปได้

         ข้อ 35.  การพิจารณาการเคลื่อนย้ายให้เป็นไปตามข้อ 12 และ 13 ถ้าไม่สามารถนําส่ง
         ตามสายการแพทย์กองทัพบกโดยปลอดภัยได้  จึงจะให้ส่งไปที่อื่นนอกสายการแพทย์กองทัพบก
         ข้อ 36. การส่งคนไข้ตามปกติ  ให้ส่งไปยังหน่วยรักษาพยาบาล ตามลําดับชั้นที่จะ

         รักษาพยาบาลคนไข้นั้นได้ และให้ตดิ ต่อนัดหมายกับหน่วยเสียก่อน  เว้นแต่กรณีเร่งด่วนที่อาจ
         เป็นอันตรายต่อชีวิตคนไข้ได้ หรือเกินขีดความสามารถของหน่วยรักษาพยาบาลตามลําดับชั้นก็ให้
         ส่งข้ามลําดับชั้นได้
         ข้อ 37.  การเคลื่อนย้ายคนไข้ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์หรือผู้บังคับบัญชา โดยไม่ขัด
         ต่อวิทยาการแพทย์อันเกี่ยวกับการระบาดของโรคและอันตรายที่จะเกิดแก่คนไข้

         ข้อ 38. การเคลื่อนย้ายคนไข้ซง่ึ เป็นบุคคลในข้อ 5.1.8  ให้หน่วยต้นสังกัดของ
         ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําที่คนไข้เกี่ยวข้องเป็นครอบครัวอยู่นั้น ใช้เงินสวัสดิการของหน่วยเป็น
         ค่าพาหนะเดินทางสําหรับส่งคนไข้ไปรับการรักษาพยาบาล หรือรับตัวกลับเมื่อหายจากการป่วยเจ็บ

         ข้อ 39.  ผู้บังคับหน่วยที่ส่งคนไข้ รับผิดชอบในการจัดยานพาหนะ จัดผู้นําส่ง ติดต่อ
         หน่วยรักษาพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่จะนําส่ง รวมทั้งจัดสิ่งอุปกรณ์ให้ตามความจําเป็นเมื่อ
         ส่งคนไข้ไปรับการรักษาพยาบาล

         ข้อ 40. ก่อนการเคลื่อนย้าย  ให้ผู้พิจารณาการเคลื่อนย้ายหรือ  ผบ.หน่วย
         ที่ส่งคนไข้จัดการดังตอไปนี้.-

             40.1  จัดการกับคนไข้ให้ปลอดภัยในการเคลื่อนยาย
             40.2 จัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ต่อคนไข้ในขณะเคลื่อนย้าย

             40.3  บันทึกเกี่ยวกับการป่วยเจ็บ การรักษาพยาบาลตลอดจนการแนะนําใน
         การปฏิบัติต่อคนไข้ในขณะเคลื่อนย้าย

             40.4 แนะนําการปฏิบัติต่อคนไข้ให้  จนท. ผู้นําส่ง และผู้ร่วมเดินทางทราบใน
         การปฏิบัติต่อคนไข้ขณะเคลื่อนย้าย
             40.5 แจ้งให้หน่วยปลายทางทราบล่วงหน้า ถึงการนําส่งคนไข้ว่ามีจํานวนเท่าใด เป็นโรคอะไร
         อาการหนักเพียงใด  มีโรคแทรกซ้อนอย่างไร  จะต้องเตรียมการช่วยเหลืออย่างไร บ้าง
         เพื่อให้หน่วยปลายทางมีเวลาที่จะเตรียมรับคนไข้และให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที                                    กองการศกึ ษา โรงเรยี นเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
                                        จดทำ E-Book โดย พ.ท.ประจวบ วนตา
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15